Your address will show here +12 34 56 78


Risico Management
Risico Management is het identificeren en kwantificeren van risico's (bijvoorbeeld in een project) en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. 

Risico wordt vaak als volgt "gedefinieerd":

Risico = kans x gevolg

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg.

Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:
  1. Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen; 
  2. Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken; 
  3. Uitbesteden: risico's onderbrengen bij verzekeraars; 
  4. Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen. Om dit goed op te pakken dient er eerst een Risico Assesment georganiseerd te worden. Bij het identificeren van de te nemen stappen, het uitvoeren, managen en inrichten van de te nemen maatregelen hebben wij ruime ervaring. Forest-IT kan hierbij uw partner zijn.

Neem contact op voor meer informatie.