Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
'Overheid vreest voor veiligheid in de cloud'

Veel overheden zien de veiligheid en de bescherming van privégegevens van de burger nog altijd als de grootste obstakels om over te stappen op cloud computing. Wereldwijd beschouwt bijna de helft van de publieke organisaties veiligheid als de belangrijkste uitdaging van de cloud. Van de in omvang grootste overheden beschouwt zelfs bijna 60 procent veiligheid en privacy als de belangrijkste obstakels. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Kpmg onder ruim vierhonderd bestuurders bij de overheid.
Uit het onderzoek van Kpmg blijkt verder dat overheden overwegend kiezen voor private cloud-toepassingen. Ruim 30 procent van de organisaties geeft aan gebruik te maken van de private cloud of dat in de toekomst te zullen doen. Iets meer dan 22 procent heeft een voorkeur voor de publieke cloud en één op de vier publieke lichamen kiest voor de hybride vorm, een combinatie van publiek en privaat. Slechts 8 procent geeft aan geen plannen te hebben om cloud computing te omarmen.

Certificering
‘Overheden hebben van oudsher een grotere aversie tegen risico's dan private organisaties', zegt John Hermans, partner bij Kpmg IT Advisory. ‘Daar komt bij dat overheden in het algemeen over de meeste gevoelige gegevens beschikken. Daarbij gaat het niet alleen om de persoonlijke informatie van burgers, maar ook om gegevens die de nationale veiligheid betreffen in ministeries zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dus het feit dat deze bestuurders zich grotere zorgen maken over de veiligheid, is begrijpelijk. Informatie die door de overheid wordt beheerd, is niet alleen gevoelig. De overheid is namelijk vaak ook het doelwit van hackers. Het is dan ook niet vreemd dat bijna 80 procent van de bestuurders binnen de overheid aangeeft dat zij het vertrouwen zou toenemen als de clouddiensten gecertificeerd zouden worden door een overheidslichaam.'

Budget
Ondanks twijfels over veiligheid en privacy blijken overheden wereldwijd bereid meer geld te investeren in cloud computing. Bijna 20 procent van de onderzochte organisaties verwacht dit jaar 11 tot 20 procent van het totale ict-budget uit te geven aan de cloud. Iets meer dan 10 procent verwacht dat deze uitgaven meer dan 20 procent zullen zijn. Voor 2011 waren de verwachtingen ten aanzien van de uitgaven aan de cloud veel minder rooskleurig.
Vorig jaar ging 8 procent ervan uit dat de uitgaven aan de cloud tussen de 11 en 20 procent zouden zijn en 4 procent dat de uitgaven meer dan 20 procent zouden bedragen. Bijna 40 procent van de organisaties verwacht te investeren in SaaS, 28 procent verwacht te kiezen voor platform as a service (PaaS), zoals Amazon en CloudWatch, en 26 procent voor IaaS. Eén op de drie organisaties in de publieke sector gaat ervan uit dat de zij de clouddiensten ook beschikbaar zullen stellen aan de burgers, ruim 25 procent geeft aan dat dit niet het geval zal zijn.

Kostenbesparing
De onderzochte publieke organisaties verwachten met het gebruik van de cloud met name kosten te kunnen besparen. Bijna 30 procent van de publieke organisaties verwacht tot 10 procent aan kosten te kunnen reduceren, 21 procent gaat uit van 11 tot 25 procent aan kostenbesparing en ruim 10 procent verwacht een kostenreductie van meer dan 25 procent.
‘Overheden vinden in het algemeen ook dat de investeringen in de cloud pas van de grond zullen komen als daarmee ook daadwerkelijk kosten bespaard kunnen worden', zegt Hermans. ‘Bijna 75 procent van de onderzochte ambtenaren geeft aan dat kostenreductie noodzakelijk is om de stap naar de cloud te maken. Overigens worden de kostenbesparingen binnen de overheid negatief beïnvloed door het gebrek aan standaardisatie van ict binnen de overheid. Hierdoor blijft de cloud relatief duur en zijn veel bestuurders er ook nog niet van overtuigd dat dit soort kostenreductie duurzaam is.'


bron: security.nl